BÁO CÁO HĐQT NĂM 2016

TP.Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 3 năm 2017
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
 
PHẦN THỨ NHẤT
 HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2016
 
1/ Đặc điểm tình hình:Năm 2016, thị trường bất động sản tiếp tục đà phục hồi và tăng trưởng tích cực, có nhiều biến động trên tất cả các phân khúc, đặc biệt trong phân khúc chung cư giá rẻ và đất nền có diện tích nhỏ đang là phân khúc chủ đạo của thị trường bất động sản.
Đối với công ty trong năm 2016 chủ yếu tập trung cùng các đối tác triển khai thực hiện tiếp các dự án sẵn có, trong điều kiện năng lực về vốn hạn hẹp, khả năng huy động vốn hạn chế.
Trong điều kiện như trên, HĐQT công ty dựa trên điều kiện cụ thể đề ra các giải pháp thích hợp để thực hiện nhiệm vụ SXKD do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
2/ Hoạt động của HĐQT và kết quả trong năm 2016:
HĐQT nhiệm kỳ 2015-2020 được Đại hội đồng cổ đông bầu gồm 07 thành viên, các thành viên HĐQT đa số nắm cương vị quản lý trong các đơn vị nhưng đã cố gắng tham gia đầy đủ các cuộc họp HĐQT định kỳ, 01 thành viên do điều kiện sức khỏe đã làm thủ tục ủy quyền. Trong năm 2016 HĐQT đã tổ chức 04 cuộc họp định kỳ theo quy định, nghe Ban điều hành công ty báo cáo về tình hình hoạt động của Công ty và giải quyết những chủ trương kinh doanh do Ban điều hành đề xuất. Ngoài ra, còn thông qua các chủ trương SXKD do Ban điều hành trình đột xuất.
Trong năm 2016, HĐQT đã quyết định một số chủ trương như sau:
 • Tham gia góp vốn đầu tư dự án Khu dân cư Tân Hà, Lâm Đồng.
 • Thống nhất tham gia góp vốn đầu tư (giai đoạn 2) dự án khu dân cư xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai cùng Công ty Cổ Phần Miền Đông-Đầu tư hạ tầng.
 • Đầu tư kinh doanh 08 căn hộ tại dự án Khu cao tầng Hà Đô, khai thác hiệu quả vốn ngắn hạn.
 • Chấp thuận phương án giá bán đất nền và giải quyết phần đất nông nghiệp vướng quy hoạch còn lại dự án 2,3ha Long Trường, Quận 9.
 • Thông qua dự thảo kế hoạch SXKD năm 2017.
 • Quyết định trích tạm ứng trước 5% cổ tức năm 2016
 • Quyết định mua 10 tỷ đồng giá trị cổ phần của Công ty Cổ Phần Miền Đông-Đầu tư hạ tầng để nắm quyền điều hành quyết định kinh doanh dự án khu dân cư xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu - tỉnh Đồng Nai.
Năm 2016 hoạt động của HĐQT đã tuân thủ theo điều lệ công ty, đúng pháp luật và bám sát nghị quyết Đại hội đồng cổ đông. Với sự chỉ đạo của HĐQT, năm 2016 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh cụ thể như sau:
3/ Kết quả thực hiện kế hoạch năm 2016:    (Đơn vị tính: đồng)
STT Chỉ tiêu Kế hoạch 2016 Thực hiện Tỷ lệ
1 Doanh thu 52.300.000.000 56.598.701.763 108,22%
2 Chi phí đầu tư 54.710.000.000 41.797.989.647 76.4%
3 Lợi nhuận sau thuế 9.742.000.000 7.598.266.789 77,99%
4 Cổ tức 12% 11% 91.67%
5 Thu nhập bình quân 6.800.000 7.000.000 102.94%
(Chi tiết xin xem trong báo cáo tài chính)
4/ Tình hình tài chính công ty năm 2016:   (Theo số liệu kiểm toán)
Tài sản:
STT Tài sản Số cuối năm Số đầu năm Tăng (giảm) Tỷ lệ (%)
A Tài sản ngắn hạn 79.421.073.744 61.847.462.881 17.573.610.863 128.41
1 Tiền 13.804.884.647 3.086.479.197 10.718.405.450 447.27
2 Phải thu ngắn hạn 37.890.566.427 31.902.077.877 5.988.488.550 118.77
3 Hàng tồn kho 27.117.214.485 26.548.924.406 568.290.079 102.14
4 Tài sản ngắn hạn khác 608.408.185 309.981.402 298.426.783 196.27
B Tài sản dài hạn 6.979.298.848 27.011.270.926 (20.031.972.078) 25.83
1 Phải thu dài hạn 183.854.268 318.388.668 (134.534.400) 57.74
2 Tài sản cố định 84.287.413 162.074.761 (77.787.348) 52
3 Đầu tư tài chính dài hạn 6.630.914.288 26.422.825.075 (19.791.910.787) 25.09
4 Tài sản dài hạn khác 80.242.879 107.982.422 (27.739.543) 74.31
Tổng tài sản 86.400.372.592 88.858.733.807 (2.458.361.215) 97.23
Nguồn vốn:
STT Nguồn vốn Số cuối năm Số đầu năm Tăng Tỷ lệ
A Nợ phải trả 19.783.062.723 24.003.509.533 (4.220.446.810) 82.41
1 Nợ ngắn hạn 19.783.062.723 24.003.509.533 (4.220.446.810) 82.41
B Vốn chủ sở hữu 66.617.309.869 64.855.224.274 1.762.085.595 102.71
Tổng nguồn vốn 86.400.372.592 88.858.733.807 (2.458.361.215) 97.23
5/ ĐÁNH GIÁ:
- Tổng tài sản cuối kỳ: 86.400.372.592 đ (Giảm so với đầu năm 2.458.361.215đ)
- Tổng nợ phải trả: 19.783.062.723 đồng (Giảm so với đầu năm 4.220.446.810đ)
- Vốn chủ sở hữu: 66.617.309.869 đồng (Tăng so với đầu năm 1.762.085.595đ)
- Khả năng thanh toán: Tài sản/Nợ phải trả: 4,4 lần (Năm 2015 là 3,7 lần)
6/ KẾT LUẬN:
 • Mặc dù trong điều kiện khó khăn về vốn để thực hiện các dự án, HĐQT và ban điều hành đã có giải pháp hợp lý để các dự án không bị gián đoạn, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch chính do Đại hội cổ đông đề ra.
 • Vốn chủ sở hữu tăng và nợ phải trả giảm, khả năng tài chính công ty an toàn trong thanh toán.
 • Lợi nhuận sau thuế chưa đạt kế hoạch là do một phần diện tích đất tại Long Trường để lại tự kinh doanh trong năm sau.
 • HĐQT đã có giải pháp khai thác hiệu quả tối đa của đồng vốn tăng lợi nhuận cho công ty.
 • Có phương án đầu tư mới, chuẩn bị cho hoạt động sản xuất của công ty những năm tiếp theo.
HĐQT đề nghị Đại hội cổ đông phân phối lợi nhuận năm 2016 như sau:
 • Tổng lợi nhuận sau thuế: 7.598.266.789 đồng
 • Chia cổ tức năm 2016 (11% vốn điều lệ): 5.500.000.000 đồng
 • Trích các quỹ:
+ Quỹ khen thưởng phúc lợi (10% lợi nhuận sau thuế): 759.826.678 đồng
+ Quỹ quản lý cấp trên (Thù lao): 806.561.437 đồng
+ Quỹ phát triển sản xuất (5% lợi nhuận sau thuế): 379.913.339 đồng
 
PHẦN THỨ HAI
 PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2017
 
Căn cứ vào tình hình thị trường và hoạt động của công ty, năm 2017 HĐQT đề xuất phương hướng kinh doanh và chỉ tiêu kế hoạch cụ thể như sau:
1/ KINH DOANH BẤT ĐỘNG SẢN:
 • Hoàn tất nộp tiền sử dụng đất dự án Việt Phát và Nhơn Đức. Hoàn tất thiết kế mẫu nhà Nhơn Đức
 • Hoàn tất bàn giao căn hộ dự án Việt Phát, có phương án kinh doanh phần diện tích thương mại.
 • Hoàn tất việc thu hồi vốn từ khách hàng dự án Long Trường và dự án Nhơn Đức.
 • Chuẩn bị đủ điều kiện tiến hành xây dựng nhà và kinh doanh  trên số nền còn lại của dự án Nhơn Đức
 • Cùng liên doanh lập phương án đầu tư nhà xã hội trên quỹ đất 20% để lại cho nhà nước thuộc dự án Nhơn Đức.
 • Bán 08 căn hộ Dự án Khu cao tầng Hà Đô.
 • Cùng đối tác hoàn tất công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Khu dân cư xã Thạnh Phú, Huyện Vĩnh Cửu, Đồng Nai.
 • Thực hiện đầu tư và kinh doanh dự án khu dân cư Tân Hà, Lâm Đồng
 • Tìm đối tác đầu tư dự án mới
2/ THI CÔNG XÂY LẮP:
- Thực hiện quyết toán và thanh lý hợp đồng gói thầu móng và tầng hầm công trình Cao ốc Văn phòng 257 Điện Biên Phủ.
- Triển khai thi công hạ tầng khu dân cư Tân Hà, Lâm Đồng.
- Tham gia đấu thầu hợp đồng mới.
- Áp dụng quy định về quản lý thi công xây lắp.
- Huấn luyện, đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn của cán bộ kỹ thuật. Đầu tư thiết bị, tổ chức theo hướng chuyên môn hóa một số công tác xây lắp, đa dạng hóa phương thúc nhận thầu phù hợp với điều kiện hồ sơ năng lực của công ty còn hạn chế.
 
Phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 cụ thể như sau:
(Đơn vị tính:1.000 đồng)
STT Chỉ tiêu KH 2017 Thực hiện 2016 Tỷ lệ
1 Doanh thu 63.940.000 56.599.000 112.97%
2 Chi phí đầu tư 52.300.000 41.798.000 125.13%
3 Lợi nhuận sau thuế 7.500.000 7.598.000 98.71%
4 Cổ tức 11% 11% 100%
5 Thu nhập bình quân 7.200 7.000 102.86%
 
3/ BIỆN PHÁP THỰC HIỆN:
Để hoàn thành các chỉ tiêu kế hoạch 2016, HĐQT chủ trương thục hiện các giải pháp cụ thể như sau:
 • Tăng cường phối hợp với các đối tác, thúc đẩy tiến độ thực hiện các công tác còn lại của các dự án liên doanh.
 • Tập trung công tác nghiên cứu thị trường tìm cơ hội đầu tư các dự án mới, tìm đối tác hợp tác đế đáp ứng nhu cầu vốn đầu tư.
 • Tiếp tục dự thầu, liên kết dự thầu tìm kiếm hợp đồng xây dựng và tư vấn. Tìm kiếm hợp đồng phù hợp với năng lực hiện có.
 • Củng cố công tác quản lý và bổ sung cán bộ chủ chốt trong lĩnh vực xây lắp đủ khả năng chuyên môn nghiệp vụ thi công công trình, có giải pháp nâng cao hồ sơ năng lực đấu thầu, hoàn tất thủ tục xin chứng chỉ hành nghề theo quy định mới.
 • Nghiên cứu giải pháp tăng vốn trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm kế tiếp.
KẾT LUẬN
Mặc dù trong điều kiện khó khăn về vốn, hồ sơ năng lực chưa nhiều, trong năm 2016 HĐQT đã có nhiều giải pháp linh hoạt để triển khai các dự án và nhận thầu công trình, thực hiện hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2016 do Đại hội đồng cổ đông đề ra.
Với những yếu tố hiện có, HĐQT cùng Ban điều hành công ty sẽ cố gắng thực hiện hoàn thành vượt chỉ tiêu kế hoạch năm 2017 như đã đề ra.
Xin trân trọng cảm ơn.
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch
(đã ký)
 Lê Quang Lĩnh
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây