NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG NĂM 2018

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
 
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018
 Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam
 
Căn cứ:
  • Luật Doanh nghiệp;
  • Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam;
  • Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam ngày 25 tháng 4 năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:  Nhất trí thông qua “Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018” của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
Điều 2: Nhất trí thông qua “Phương hướng nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2019” của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 94,95% số phiếu biểu quyết.
Điều 3:  Nhất trí thông qua “Báo cáo của HĐQT về tình hình hoạt động năm 2018” với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
Điều 4: Nhất trí thông qua “Báo cáo thẩm tra của Ban kiểm soát về tình hình hoạt động” của Công ty Cổ phần Phát Triển Nhà Bắc Trung Nam với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
Điều 5: Nhất trí thông qua việc Chia cổ tức năm 2018 của Công ty với tỷ lệ 82,35% số phiếu biểu quyết.
Điều 6: Nhất trí thông qua việc ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán để báo cáo tài chính năm 2019 với tỷ lệ 100% số phiếu biểu quyết.
Điều 7: Nhất trí thông qua việc xin chủ trương tăng vốn điều lệ và phát hành trái phiếu với tỷ lệ 73,6% số phiếu biểu quyết.
Điều 8: Đại hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị, Ban điều hành tổ chức thực hiện các nội dung Nghị quyết Đại hội đã thông qua.
Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Phát triển nhà Bắc Trung Nam thông qua ngày 25 tháng 4 năm 2019.
(Kèm theo Nghị quyết là các hồ sơ chi tiết của Đại hội)
 
CHỦ TỊCH ĐOÀN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2017
 
 
Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây